torsdag 19 april 2012

Att vara motströms ibland, innan det vänder och även om det aldrig vänder

Har du någon gång kommit på och framfört en ide utan att få igenom den? Har du någon gång stött ett förslag som du på förhand visste skulle bli nerröstat? Grattis, du har varit med och påverkat idéutvecklingen i vårt parti, du har skickat den viktiga signalen till andra att i en demokrati finns frihet att uttrycka eller stå för även impopulära åsikter. 
Jag känner många som har blivit tillplattade för sina förslag. Vissa av dem har försvunnit till andra partier, andra har tystnat men några orkar fortfarande stå upp för det de tror på. Det här med att visa intolerans eller ignorera den som vågar komma med en egen ide är dubbelimproduktivt. Och ingen vinner på det!
Tolerans och generositet kräver mod, det modet har vi i folkpartiet - att stå upp för och försvara även den lilla eller annorlunda rösten. Åsikts-och yttrandefrihet måste försvaras med handling. 

Jag kämpade länge ensam för att vårt parti skulle anta en nollvision för självmord. Den motvind jag mötte var mycket stark och motvinden var störst i folkpartiet, gång på gång förlorade jag omröstningar. Men så plötsligt en dag vände det... Idag låter det annorlunda och jag är glad att jag inte gav upp. Jag var dock ingen hjälte då utan bara oerhört envis och brinnande engagerad. Med en sådan rustning klarar man vilka motvindar som helst.
I efterhand kan jag dock se att min kamp skulle kunna inspirera och kanske i viss mån stärka andra.
Många idéer jag haft har jag fått igenom utan hårda kamper, många har visat sig dela mina tankar men det har jag inte vetat säkert innan. Jag lägger handen på hjärtat och bestämmer mig, jag lyfter inte fingret i luften för att kolla vinden...innan. Ibland har jag också övergivit min egen åsikt för att jag mött goda motargument. Det är spännande med debatter-oftast härligt  med mänskliga möten- där respekten behållits. 

Hur många goda idéer har inte lyssnats på under åren och förtvinat? Hur många frihetskämpande liberaler har vi förbisett? Alla idéer borde mottas med respekt. Vissa idéer kan avfärdas pga sin sakliga ovettighet, men de flesta förtjänar åtminstone ett värdigt motstånd. 

Men det är själva idéen som ska ha motståndet, inte människan bakom idéen. Att få argumentera hårt är en utmaning och bara kul när man verkligen tror på något. Är vi verkligen så rädda för innovatörer att vi inte klarar en respektfull debatt? Inte vågar låta dessa självständiga entreprenörer utveckla sina tankar i en lyssnande gemenskap? 

Förrutom att man riskerar att för lång tid ha tystat en idekläckare skickas signalen till andra att man inte ska driva en annan uppfattning och våga göra sin röst hörd, om man inte är säker på vart vinden kommer att blåsa. 
Det är i en sådan miljö idetorkan blir som värst och opinionssiffrorna fortsätter dala. Och de nya idéerna lyser med sin frånvaro. Demokratin urholkas och ett frihets-,förändrings- och idéburetparti riskerar att förtvina. 

Den dubbla improduktiviteten är det största hotet mot demokratin för det föder en stor, tyst och missnöjd massa som inte längre skulle våga stå upp för varandras åsiktsfrihet- de har redan förlorat sin röst och orkar inte reagera på uppenbar misshandel av en människa- istället är de vana att ingå i massan som alltid "följer dit vinden blåser". Osäkra människor vågar mindre.

Så återigen tack till dig som vågar bli nerröstad, du är en hjälte, en vinnare på sikt och en förebild för andra idekläckare och frihetskämpande liberaler! Och tänk på att du har stöd bland många av dem som tystnat, som funderar på att återigen våga stå för en egen linje och höja sin röst för ett vinnande idédebattklimat och justare tag.

onsdag 7 mars 2012

Den suicidala människan som projektägare-

Ett överlevnadsprojekt av Mia Franzén

Med tack för all inspiration och kunskap till NASP: Danuta Wasserman,Britta Alin Åkerman, Elizabeth Mårtensson och SPIV Jan Beskow, Else-Marie Törnberg,Ingvor Blom m fl samt Margit Ferm, SPES och min allra bästa väninna Pia Duroj för kloka råd och tips.

2 modeller finns idag

1 Den psykiatriska sjukdomsmodellen - där suicidalitet är ett symtom på psykisk sjukdom (enl DSM IV vid borderlinepersonlighetsstörning och depression) Suicidalitet förekommer dock vid praktiskt taget alla psykiska störningar.


2 Den suicidala processen – där suicidalitet är en egen psykologisk process


Båda har ett utifrånperspektiv och ser suicidaliteten som patologisk.En patient tar inte livet av sig för att hon har en psykisk störning…

utan för att hon inte står ut med den psykiska störningens konsekvenser


Den psykiska störningens konsekvenser – del av riskanalysen

Skörhet/känslighet
Överväldigande impulser vid ”triggers”
Suicidalt modus
Varningssignaler (som personen själv kan uppfatta)
Överbelastning, negativ stress, påfrestningar
Worst case- vad utlöste det ? Lärdom?Den suicidala människan är ägare av sina egna känslor och tankar
+
Släppa in en god rådgivare i projektet
=
ett Överlevnadsprojekt, gemensamt istf ensamt, 2 är fler än 1Ägare av överlevnadsprojektet:

Ibland överväldigas jag av smärta, oro, sorg och suicidtankar.
Men det är fortfarande jag som tänker.
Jag är inte maktlös.
Jag behöver hjälp att inte hamna i tankeolycksfall.
Jag äger mitt livsprojekt.

Individuell (suicidpreventiv) projektplan

Syfte : Överleva, ta kontroll över impulser, ha en plan för ”före, under och efter”
Lägesbeskrivning – Skyddsfaktorer
Hinder för livslust – Riskanalys
Projektägarens behov
Åtgärder, konkreta med tidsplan och ansvarsfördelning
Åtgärdstrappa för risk och skademinimering”Mias hjälpande hand” under akut smärta
Trygga(en kupad hand), trösta(tummen), återupprätta(med pekfingret peka på positiva upplevelser bakåt av upprättelse),långfingret(gör inga hastiga rörelser, var stilla, sitt ner),lillfingret(fatta inga stora beslut)- en uppsträckt hand (påkalla hjälp)

”Klara vagnen” – 7 överlevnadsstjärnor
Förebyggande av akut smärta

Smärtstilla inte
Säg ifrån! Sålla negativ stress
Tänk positivt, ibland med tvång
Mindfullness
Sök hjälp, i tid
Våga berätta, Vad lär jag mig av detta?
Medge skörhet och var vaksam


Trauma
Efter akut smärta Behöver personen:
1: värme, trygghet, närhet - omvårdad
2: någon som lyssnar och tröstar
3: hjälp att förstå och förlåta kontrollförlusten över impulserna
4: vad kan vi lära och återkoppla i vårt projekt
5: gardera för naturliga kontrollförluster – ett förlåtande system (som kompenserar för brister)
6: hitta ett sunt förhållningssätt till suicidalitet – ett livslångt projekt

Olycksfallsteorin (Jan Beskow)Fysiska olycksfall
Psykiska/psykologiska olycksfall


= Skuldavlastande, avtabuerande, normaliserande


Traumapatient - behöver trygghet och värme

Vårdgivaren/rådgivaren bör Våga fråga om smärtlindring
Berätta om Vanliga symptom- normalisering
Prata om Livslusten
Jabba med Överlevnadsstrategier
Informera om Vilken hjälp som finns
Lämna ut personligt Journummer
Göra Korta avtal

Vi behöver folkbildning i
Psykisk Livräddning
Alla ska:
Kunna tala om existentiella frågor - om liv, död, döende och suicid
Känna till grunderna för ångest, depression och suicidalitet
Veta hur man talar med personer som har sådana problem
Veta vart man hänvisar dem om man inte klarar det själv

Risk- och friskfaktorer
Ålder
Kön
Kultur
Psykisk ohälsa/hälsa
Missbruk/balanserat bruk
Ångest & rädsla/trygghet
Kroppslig sjukdom/stöd
Förluster/tröst
Kränkningar/återupprättelse
Ensamhet/i ett sammanhang

Dikt av Mia om
En Medmänniskas betydelse

När jag ser dig
kan jag se dig växa
när min blick finner din
försvinner din mörka skugga och du träder in i det varma ljuset.

Du faller in i mina armar
som den törstande finner brunnen
och trots det vet jag
att det jag ger är blott en droppe.

Varför ger ingen annan varför ser ingen det jag ser?
varför blir min famn så innerligt behövd?

Jag trodde att jag var liten
att jag var rädd i mitt mörker
men att se,
den som är i skuggan,
träda fram i ljuset,
in i min famn
det är en gåva,
jag ödmjukt tar emot från dig
du som inte,
just nu,
ser ditt värde.

När min blick finner din
försvinner din mörka skugga
och du tar med dig ljuset,
in i mitt liv.

Du gör alltid skillnad, du är alltid värdefull!